ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az www.mahomedesign.hu  weboldal üzemeltetője, a Szélpark Nagyberény Kft. (kapcsolattartó:  Miklovicz Andrea) a továbbiakban Üzemeltető vagy Adatkezelő ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit (a továbbiakban Felhasználók) a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a Felhasználók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

 

Az Üzemeltető tevékenységét látogatói és ügyfelei személyiségi jogainak védelmével, a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Atv.) rendelkezéseinek betartásával végzi.

 

Felhívom a Felhasználóim figyelmét, hogy a személyes adatok megadása a weboldalon (a továbbiakban Weboldal) önkéntes, és az adatkezeléshez a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával egyidejűleg a Weboldal Felhasználója hozzájárul. Abban az esetben, ha a Felhasználó egy másik személy megbízásából jár el, akkor az ő felelőssége az érintett személy beleegyezésének megszerzése adatainak közléséhez. Az Üzemeltető célja, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa a Weboldal Felhasználói személyes adatainak védelmét.

 

  1. Az Adatkezelő adatai, elérhetősége

 

megnevezés:                                             MOXA 2003 Bt.

székhelye, az adatkezelés helye:          1123 Budapest, Alkotás út 1/A.

adószám:                                                   21903111-2-43

cégjegyzékszám:                                      01-06-781991

kapcsolattartó:                                        Miklovicz Andrea

e-mail cím:                                              miklovicz.andrea@gmail.com

tárhelyszolgáltató:                                  www.mhosting.hu

 

  1. A kezelt személyes adatok köre

 

A Felhasználó az adatainak megadásával kifejezetten hozzájárul a döntése alapján megadható alábbi adatainak jelen tájékoztatóban meghatározott célra történő gyűjtéséhez, tárolásához, felhasználásához.

 

Általános

A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerülnek a Felhasználó látogatásának statisztikai adatai (Google Analytics). Az Üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal.

 

Az adatkezeléssel érintett adatok köre:

– név,

– e-mail cím,

– telefonszám.

 

  1. Az adatkezelés célja, módja

 

Az adatkezelés az www.mahomedesign.hu weboldalon található tartalmak Felhasználóinak az önkéntes, kifejezett hozzájárulása alapján történik akként, hogy a Weboldal látogatása, használata során közölt adataik felhasználásra kerülnek, mely a Weboldal szolgáltatásait igénybe vevő Felhasználók, valamint az Adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot szolgálja.

 

Az adatkezelés célja az www.mahomedesign.hu weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, statisztikakészítés, hírlevél küldése marketing célokra. A látogatói statisztikák tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

 

Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

 

Az Adatkezelő a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes Felhasználók egyedi beazonosítására.

Az Adatkezelő az adatok gyűjtésére, feldolgozására, kezelésére külső közreműködőt nem vesz igénybe.

 

Az Adatkezelő adatkezelése a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak, illetve a jelen szabályzatban rögzített adatvédelmi szabályoknak megfelelően történik, azokat kizárólag a tevékenysége során használja fel, a jogosult hozzájárulása nélkül más természetes, vagy magánszemélyre semmilyen jogcímen nem adja át. Kivételt képeznek a törvényi kötelezettségen alapuló adatközlések, illetve az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas bármely adatát nem tartalmazza.

 

Amennyiben az Adatkezelő a szolgáltatott adatokat a jelen adatvédelmi szabályzatában írtaktól eltérő célra kívánja felhasználni, úgy erről Felhasználót megfelelően tájékoztatja a megadott e-mail címén és az előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetve az adatok eltérő felhasználásának megtiltására a Felhasználó részére lehetőséget teremt.

 

  1. Cookie kezelés

 

Az www.mahomedesign.hu oldalon nyújtott szolgáltatás javítása érdekében cookie-kat, vagyis sütiket használunk. Ezek a személyes azonosításra nem alkalmasak, pusztán a munkamenet statisztikai azonosítására szolgálnak. Amennyiben ezzel a Felhasználó nem ért egyet, lehetősége van a böngészőbeállítások között letiltani a sütiket. Amennyiben ezt megteszi, előfordulhat, hogy oldalunk hibásan vagy nem teljesen jelenik meg.

 

  1. Az adatkezelés időtartama, tájékoztatás, az adatok törlése

 

Az adatkezelés időtartama: 10 év.

 

A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

 

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. Az adatok törlési határideje: az adatkezelés időtartamának utolsó napja, vagy a Felhasználó törlési kérelmének kézhezvételét követő 3. munkanap.

 

Tájékoztatás illetve az adatok törlése az Adatkezelő postai címén (1123 Budapest, Alkotás út 1/a.) illetve az miklovicz.andrea@gmail.com e-mail címen kérhető.

 

  1. Az adatokhoz hozzáférők köre

 

A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes hozzájárulása. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az Adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

 

  1. Jogérvényesítési lehetőségek

 

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

Jogorvoslattal, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név:                  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely:         1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím:        1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon:           +36 (1) 391-1400
Fax:                  +36 (1) 391-1410

E-mail:             ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:            http://naih.hu

 

  1. Egyéb rendelkezések

 

Az www.mahomedesign.hu weboldal tartalmaz más weboldalakra mutató linkeket is, amelyek tartalmáért és a személyiségi jogokkal kapcsolatos eljárásaiért felelősséget nem vállalunk.

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa, mely módosításokat egységes szerkezetben az www.mahomedesign.hu weboldalon közzétesz.

 

A Weboldal tartalmát szerzői jog védi, amely az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi. Copyright © Miklovicz Andrea. Minden jog fenntartva.

 

A Felhasználó az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül a Tartalmat sem részben, sem egészben nem másolhatja, nem reprodukálhatja (akár hivatkozások létrehozásával, akár más módszerekkel), nem módosíthatja, nem adhatja vagy veheti bérbe, nem adhatja el, nem készíthet abból származékos műveket, nem töltheti fel, nem továbbíthatja, és nem terjesztheti. Tilos továbbá a Weboldalon található szellemi tulajdont akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

 

A Weboldalon látott és olvasott anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, és az Üzemeltető írásos engedélye nélkül felhasználásuk tilos. A Weboldalon bemutatott képek, fényképek és illusztrációk az Üzemeltető tulajdonában vannak. A képek minden jogosulatlan felhasználása szerzői jogi törvényeket, védjegyeket, személyiségi jogokat, reklámtörvényeket, hírközlési szabályokat és törvényeket sérthet. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az Üzemeltető követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.